top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

1) Hüküm ve Şartlar

1.1) İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı on sekiz yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiili ehliyete sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcı, bu Sözleşme’nin yetkili kişilerce kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul ederek Siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2) Kullanıcılar, kendileri tarafından Siteye yüklenen fikir, eleştiri, yorum, yazı, görüntü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından kullanılan İçeriğin kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun pandabiyat.com tarafından tespit edilmesi halinde; Site, söz konusu İçeriği -herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Siteden kaldırma ve Kullanıcının üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda pandabiyat.com’un, Kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

2.TARAFLAR

İşbu Sözleşme, pandabiyat.com hizmetlerinden faydalanan tüm Üyeler ve Kullanıcılar için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister Kullanıcı (Kullanıcı: üye olmayan ama pandabiyat.com’un hizmet ve servislerinden yararlanan), ister Üye (Üye: pandabiyat.com’a kayıt olanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sözleşme metninde geçen “Kullanıcı” kelimesi, tüm “Üye” ve tüm “Kullanıcı”ları içerir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), www.pandabiyat.com alan adına sahip web sitesi (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır) bu web adresinde yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar ile (bundan sonra Kullanıcı / Kullanıcılar olarak anılacaktır) Site arasında yapılmıştır. İşbu Sözleşme, siteye üye olan / olmayan tüm Kullanıcıları ve İçerik sağlayıcıları kapsamaktadır. Kullanıcılar, bu Sözleşme’nin bütün hükümlerini okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

3. TANIMLAR

Aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki deyimler ve/veya kısaltmalar burada kendileri için tanımlanan anlam ve kapsamları ifade etmektedir.

 a) "Site" https://www.pandabiyat.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt adlardan oluşan internet sitesi.

b) "Sözleşme" İşbu Sözleşme formu ve tüm kapsayıcı ekleri.

 c) "Kullanıcı" Siteye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek üye olan / olmayan, sitenin hizmetlerinden faydalanan şahıslardır.

d) “İçerik” Sitede yayımlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam ve bunlarla sınırlı olmayan her türlü görsel, yazınsal ve işitsel malzemedir. 

 

4. SÖZLEŞME KONUSU

Site ile Kullanıcılar arasında yapılmış olan işbu Sözleşme’nin konusu, pandabiyat.com’a yazı/içerik gönderen her Kullanıcının (Siteye üye olsun olmasın fark etmeksizin) Siteye/Siteden içerik sağlama, faydalanma, Sitenin sağladığı tüm hizmetlerden yararlanma hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

 

5. ÜYELİK ŞARTLARI

Siteye üye olabilmek için, reşit olmak/reşit olmayanlar için aile izni olmak, Site tarafından istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak sunmak, Site tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve Sözleşme’yi onaylamak gerekmektedir.

 

6. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

6.1 Kullanıcıların Genel Görev ve Sorumlulukları

6.1.1 Kullanıcılar, üyelik aşamalarını yerine getirirken, Sitenin hizmetlerinden yararlanırken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen diğer kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.2 Site, Sözleşme’yi tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi Kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

6.1.3 Kullanıcılar, Site içerisinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru olduğunu, hukuka aykırı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.4 Kullanıcılar, Sitenin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı Siteden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5 Kullanıcılar, yazılarını yayımlarken, içerik sağlarken, yorum yaparken; kısacası bu Sözleşme’nin tarif ettiği tüm işlemleri gerçekleştirirken, işbu Sözleşme’nin yanı sıra, yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, Siteyi hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.6 Kullanıcılar, Sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda; Kullanıcıların üyeliği, Sitenin takdirinde olmak üzere bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı iptal edilebilir. Bu durumda Kullanıcılar, Site hizmetlerinden yararlanamazlar.

6.1.7 Kullanıcılar, kimliklerini Site tarafından her istendiğinde doğrulamak zorundadır.

6.1.8 Site ve Kullanıcılar, Kullanıcılara ait şahsi bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Bilgiler adli soruşturma haricinde kimseye verilemez.

6.1.9 Kullanıcıların, işbu Sözleşme veya işbu Sözleşme'nin içerdiği eklere uymaması halinde

üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve Site aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.10 Kullanıcılar ve Site, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık, işçi/işveren ilişkisi ve/veya ticari bir anlaşma yoktur.

6.1.11 Sitede gerçekleşen Kullanıcı kaynaklı işlemler ile Sitenin doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmayan durumlarda, Kullanıcılar, Sitedeki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, Siteyi, yetkililerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı, Siteye üye olarak ve/veya işbu Sözleşme’yi onaylayarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.1.12 Site üzerindeki linkler aracılığıyla erişilen diğer web siteleri ve içerikleri hakkında pandabiyat.com’un sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla ilgili doğabilecek her türlü zarar, Kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

6.1.13 Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından yayımlanan içeriklerden veya hizmetlerden dolayı pandabiyat.com’un, yetkililerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.1.14 Pandabiyat.com’un tüm sayfalarında bulunan tüm banner ve backlink reklamları, pandabiyat.com’a ait ücretli alanlardır. Pandabiyat.com, Sitedeki çeşitli hizmetleri ve alanları, dilediği zaman ücretli hale getirebilir.

6.1.15 Kullanıcı, pandabiyat.com’dan yazılı onay almadan ve/veya pandabiyat.com ile herhangi bir anlaşma sağlamadan Sitede herhangi bir şekilde reklam oluşturamaz, yayımlayamaz, ticari faaliyette bulunamaz.

6.1.16 Pandabiyat.com, Kullanıcıdan gelen her türlü içeriği, yazıyı, yorumu, görüntüyü ya da Sitede bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeksizin reddetme, geç yayımlama ve hatta yayımlamama hakkına sahiptir.

 

6.2 Sitenin Genel Görev ve Sorumlulukları

6.2.1 Site işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı Kullanıcılar hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.2.2 Site ve Kullanıcı arasındaki hiçbir işlemde, Sitenin, ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.

6.2.3 Site, Kullanıcılara herhangi bir teminat veya garanti vermez. Site hiçbir şart altında, Site üzerinden gerçekleşen ticarete taraf değildir. Site hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz. Yayımlanan içeriklerle ilgili her türlü sorumluluk Kullanıcılara aittir.

6.2.4 Sitenin, Kullanıcılara karşı olan gizlilik ve güvenlik beyanı işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde ve Gizlilik Politikası bildiriminde ifade edilmiştir ve Kullanıcı Siteyi kullanarak veya üye olarak bu sözleşmelerin ve içerdikleri maddelerin tümünü kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1 Site üyesi olmak, Kullanıcılar için ücretsizdir.

7.2 Telif hakları bir başkasında olan ve ispatlanan, özgün olmayan, Telif Hakları kanunlarına uymayan yazıların/görüntülerin/her türlü İçeriğin Site üzerinden yayımlanması yasaktır. Tespit edilmesi durumunda, yayımlanan İçerik siteden kaldırılır. Böyle bir durumda, Site sorumlu değildir. Kullanıcılar, üçüncü özel veya tüzel kişilerin telif haklarını ihlal edemezler. Ettikleri takdirde tüm yasal sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.3 Hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın, Sitede yayımlanan eserler, yazılar, görüntüler ve her türlü İçerik kopyalanamaz, çoğaltılamaz, Sitenin izni olmaksızın kaynak gösterilmeden yayımlanamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Siteye İçerik sağlayan Kullanıcılar, Siteye sağlanan tüm İçeriklerin hak sahibinin pandabiyat.com olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.4 Kullanıcılar, pandabiyat.com’un yayınlarını, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını

yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, çoğaltmak, sergilemek, işlemek, yayımlamak veya başkasının pandabiyat.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

7.5 Pandabiyat.com’da kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için çerezler kullanılmaktadır.

Kullanıcı, çerez kullanımını tercih etmez ise çerez ayarlarını değiştirebilir. Kullanıcı, pandabiyat.com’u sadece ziyaret yoluyla dahi çerez kullanımını kabul etmiş sayılır.

7.6 Siteye üyelik formunu doldurarak site üyeliği yapan kullanıcı aynı zamanda abone bültenine de üye olmuş sayılır. Site üyesi kullanıcı bunu kabul ve beyan eder.

 

8. MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşme’nin kabul edildiği tarihte var olmayan, ön görülemeyen, bilinemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin sözleşme ile yüklendikleri sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini/zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim kanallarında ciddi arızalar vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları olmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan birinin, Sözleşme’yi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

 

9) YASAL SORUMLULUK

9.1) Kullanıcı, Siteye yüklediği İçerikten kendisi sorumludur. İşbu Sözleşme’de belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Kullanıcılara devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Kullanıcı sorumludur. Bu kapsamda pandabiyat.com’un söz konusu İçerikten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır. 

9.2) Site, özellikle pandabiyat.com tarafından sağlanan İçerikleri de kapsamaktadır ve bu İçerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak herhangi bir pandabiyat.com’a ait İçerik, pandabiyat.com yazılı onayı olmaksızın kullanmak, yayımlamak, çoğaltmak, değiştirmek, işlemek, sergilemek yasaktır.

9.4) Sitedeki bilgilerin ve yayınların güncelliği, doğruluğu, kalitesi, sunulan şartları, herhangi bir amaca uygunluğu ve Sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya yayınlara etkisi hakkında herhangi bir şekilde pandabiyat.com tarafından garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

9.5) Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan İçeriklerden dolayı pandabiyat.com’un, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, yetkililerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayımlanan bilgilerin, İçeriklerin, görsel ve işitsel her türlü İçeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Pandabiyat.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

9.6) Kullanıcı, Siteye girmek için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan bizzat sorumludur, aksi hallerde Site sorumlu tutulamaz.

9.7) Pandabiyat.com, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde Kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmez.

9.8) Pandabiyat.com, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve Kullanıcılar ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde düzenleyip saklayabilir. Pandabiyat.com; Kullanıcı kimliğini, e-posta adresini, IP adresini, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, tarih ve saat gibi bilgileri 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında saklamakla yükümlüdür.

9.9) Bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya gerçek veya tüzel kişiler Kullanıcılar ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda pandabiyat.com Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde; Kullanıcının iznine gerek olmaksızın Kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri ilgili makamlara verme hakkına sahiptir.

9.10) İşbu Sözleşme; Kullanıcı, Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme zaman içinde pandabiyat.com tarafından tek taraflı güncellenebilir, Kullanıcı Siteye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılır.

9.11) Pandabiyat.com, Sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, herhangi bir şekilde hiçbir garanti vermez. Site, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı pandabiyat.com’un, Kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

9.12) Taraflar arasında yapılan bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün anlaşmazlıklara T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.  Pandabiyat.com’un, Kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9.13) Kullanıcı, Siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sitede Kabul Edilmeyecek İçerikler ve Eylemler

1) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir.

2) Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık faaliyeti için kullanılamaz.

3) Hakaret -Taciz: Sitede ifade özgürlüğü esastır. Bununla beraber, Kullanıcılara kendisini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme, alay etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkânı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini, cinsel tercihini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere izin verilmemektedir.

4) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler, yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden, andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.

5) İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan maddelerin tanıtımı, pazarlanması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması, özendirilmesi ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.

6) Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren, şiddete yönelten ve insan psikolojisini olumsuz etkileyen İçeriklere izin verilmemektedir.

7) Silahlar, Patlayıcı ve Yanıcı Maddeler: Yasadışı silah, patlayıcı ve yanıcı madde yapımı, pazarlanması, kullanımına ve kullanımının özendirilmesine ilişkin İçeriklere izin verilmemektedir.

8) Kumar ve Bahis: Kumara ilişkin veya kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan her türlü İçerik bahis, takas, reklamcılık gibi ticari işlemler veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir.

9) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması esastır. Bu kapsamda Kullanıcı sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım ve yayımlama haklarının yasal lisans sahibi olarak) yazı, fotoğraf, video, dijital çalışma, resim vb. İçeriği Siteye gönderebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer Kullanıcılar dahil ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ait olan yazı, fotoğraf, video, dijital çalışma, resim vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, dağıtır ve yayımlarsa pandabiyat.com ihlale konu olan İçeriği şikâyet üzerine veya kendiliğinden Siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcının üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcı, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

10) Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan/dağıtan, her türlü bilgisayar virüsü yayan içerikler hiçbir uyarı veya izne gerek olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili Kullanıcının varsa üyeliği hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir.

11) Kullanıcı Şikâyeti: Yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının hatayla Sitede yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına pandabiyat.com uyarılabilir. Söz konusu uyarı ilgili departmanca incelenecek ve varsa aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

12) Pandabiyat.com Tarafından Belirlenen Kriterler: Kullanıcılar, Siteye yükleyecekleri İçerik ve Sitede yer alacak görüş, yorum ve kriterlerinde pandabiyat.com tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Söz konusu kuralların denetlenmesinde herhangi bir sorun bulunması halinde dahi Kullanıcı açıklanan kurallara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve İçeriği kendi istekleriyle Siteye yüklemekle, pandabiyat.com’a söz konusu İçeriği Sitede yayımlama izni vermiş sayılırlar.

14) Eleştiriler ve yorumlar hakaret, küfür, aşağılama ve alay içeremez. Kullanıcı herhangi bir şekilde hakarete maruz kalırsa bu tarz eleştiri, cevap, yorum ve açıklamalara cevap veremez. Bu durumlarda pandabiyat.com bilgilendirilmelidir.

15) Eleştiri, yorum yazma ve yazışma kriterleri kapsamında belirtilen kurallar, Site içerisindeki yazı yazılabilen tüm alanlar için geçerlidir.

16) Sitede, pandabiyat.com’un izni olmaksızın yapılan her türlü reklam, promosyon faaliyeti, backlink paylaşımı yasaktır. Ayrıca spam içerikli yorumların yapılması da yasak olup; ihlal halinde ilgili yorum silinecek ve herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın varsa Kullanıcı üyeliği iptal edilecektir.

 

Sitede Yayımlanacak Fotoğraf ve Görüntü Kriterleri

1) Fotoğrafta yer alan şahıs/şahısların; fotoğrafın çekildiğinden haberdar olması, fotoğrafının çekilmesine izin vermiş olması ve fotoğrafının yayımlanacağı bilgisine sahip olması gereklidir.

2) Telif hakları kanununa aykırı fotoğrafların yayımlanması yasaktır ve yasal sorumluluk Fotoğrafı gönderen Kullanıcıya aittir.

3) Düşük kalitede yüklenen fotoğrafların yayımlanmasındaki takdir hakkı pandabiyat.com’a aittir. Site, İçerikte yayımlanacak fotoğrafı değiştirme hakkına sahiptir.

4) Türk askerini rencide edici ve yakışmayacak şekilde ve yetkili komutanların yazılı izni olmadan çekilen askeri fotoğrafların yayımlanması yasaktır.

5) Siyasi propaganda içeren görüntülerin yayımlanması yasaktır ve bu gibi durumlardan doğabilecek her türlü yasal ve cezai işlemin sorumluluğu Kullanıcıya aittir.

 

YAZAR/İÇERİK SAĞLAYICI SÖZLEŞMESİ

 

Sözleşmenin Konusu

Pandabiyat.com’a yazı/içerik gönderen her kullanıcının (Siteye üye olsun olmasın fark etmeksizin) Siteye/Siteden içerik sağlama, site hizmetlerinden faydalanma, hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler. Yazar/İçerik sağlayıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi, Kullanıcı Sözleşmesi’nin de kabul edildiği anlamına gelir.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1) Pandabiyat.com, Kullanıcıların yazılarını, fikirlerini, paylaşımlarını, tanıtımlarını ve yorumlarını yapabilecekleri bir sosyal edebiyat platformudur. Siteye İçerik sağlayan her Kullanıcının ürettiği görsel ya da İçeriklerin yayın hakları pandabiyat.com’a aittir ve ürettikleri bu görsel ya da İçerikler için hiçbir şekilde herhangi bir maddi talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2) Pandabiyat.com’da yayımlanan yazılarda belirtilen fikirler, görüşler, yorumlar ve eleştiriler yazarların kişisel görüşleri olup tüm sorumluluk yazarın kendisine aittir. Bu gibi durumlarda pandabiyat.com yetkilileri ve çalışanları, yayımlanan yazılar ve İçerikler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3) Pandabiyat.com’a yayımlanması için gönderilen bir yazı ve/veya İçerik yayımlanmış veya yayımlanmamış fark etmeksizin, başka sitelerde yayımlandığı fark edildiğinde yazarın Kullanıcı hesabı kapatılır. Bu kuralı ihlal eden yazarın Kullanıcı hesabının kapatıldığı ana kadarki tüm paylaşılan İçeriklerine ait hakların tamamı pandabiyat.com’a geçer.

4) Pandabiyat.com’a İçerik sağlamak üzere başvuruda bulunan kişi, kişisel bilgilerinin ve diğer yazar bilgilerinin T.C. Anayasası’nın kanunlarına uygunluğunu kabul etmiş olur. Pandabiyat.com, bu bilgilerin kanunlara uygun olmadığı anlaşıldığı takdirde, uğrayacağı tüm zararları yazardan karşılama hakkına sahiptir.

5) Yazarlar, pandabiyat.com üzerinden siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren tüm yasal kuralları, işbu Sözleşme maddelerini ve tüm eklerini ihlal etmeyeceğini kabul etmiş sayılır. Aksi durumlarda doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler Kullanıcının kendisine aittir.

6) Yazar, pandabiyat.com’da oluşan herhangi bir teknik sorun veya kesinti durumunda, kaybolan datalardan dolayı siteye sağlamış olduğu İçerikleri pandabiyat.com’dan talep etmeyeceğini ve hak iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7) Yazar, sağladığı yazılar ve İçerikler hakkında şahsının veya pandabiyat.com Sitesinin haklarını ihlal eden üçüncü gerçek ya da tüzel kişi/kişiler hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini pandabiyat.com’a vermektedir.

8) Yazar, aşağıda açıkça belirtilen türden yazıları, görüntüleri, sesleri ve her türlü İçeriği pandabiyat.com’a yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya başka şekillerde yayımlamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.

b) Adres, telefon numaraları, e-posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına özel bilgiler ve ayrıca üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ait yanlış beyanatlar.

c) Yasadışı, iftira niteliğinde, hakaret içeren, aşağılayıcı, müstehcen, pornografik, ahlâk dışı, tehdit içerikli, rahatsız edici, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, bölücü, hile içeren veya herhangi bir şekilde sakıncalı olan mesaj, yorum, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya başka bir materyal (İçerik); ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içeren, bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ve mevzuatını ihlal edecek olan İçerik; bir tarafın sahip olduğu patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını ihlal edebilecek İçerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden İçerikler.

d) Yazar tarafından paylaşılan siyasi propagandalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar.

e) Her türlü virüs, truva atı, spam ve bunlarla sınırlı olmaksızın zararlı, bozucu ve tahrip edici her türlü fiziksel veya dijital materyal/dosya.

9) Yazar, işbu Sözleşme’ye aykırı bir ihlali sebebiyle, pandabiyat.com dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zarardan dolayı pandabiyat.com’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme ve avukat masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, her türlü yükümlülükleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10) Yazar, pandabiyat.com’un Yayın İlkeleri’ne, Gizlilik Politikası’na, Kullanıcı Sözleşmesi’ne, Teklif ve Kopyalama Hak’larına ve açıkça belirtilen tüm prensiplerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11) Yazar, pandabiyat.com’a sağladığı İçerikten sorumludur. Yazarın özgünlük kurallarına uyması, dilbilgisi kurallarına ve Türkçe’nin saygınlığına dikkat etmesi gibi sorumlulukları vardır. Yazar, pandabiyat.com’da yayımlanacak herhangi bir İçerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür. Yazarların yayımladıkları İçeriklerde akademik etik ve ilkelere uygun davranmaları esastır.

12) Yazar, üyelik formunda, tanıtım başvurusu sırasında ve her türlü mesajlaşmada gönderdiği biyografi vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon vb. iletişim kanallarının pandabiyat.com tarafından kullanılarak iletişime geçilebilmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında pandabiyat.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14) Pandabiyat.com’un, site telif hakları çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya pandabiyat.com aracılığıyla sahip olduğu her tür fikri ve maddi mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve meslek sırlarına yönelik tüm hakları saklıdır.

15) Pandabiyat.com bünyesindeki düzen, işleyiş ve sistem ile ilgili bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

16) Pandabiyat.com bünyesindeki şahıslar, Siteye ait iletişim ve paylaşım platformlarında (Telefon, Sms, E-Posta, Whatsapp vb.) yer alan hiçbir mesajı, metni, görseli ya da sesi, üye olduğu veya üyelikten ayrıldıktan sonraki süreçte hiçbir platformda paylaşamaz ve yayımlayamaz. Bu kuralların ihlal edilmesi halinde pandabiyat.com, ilgili mevzuat çerçevesinde, bu kuralları ihlal eden kişi/kişiler hakkında hukuki işlem başlatma hakkına sahiptir.

17) İşbu Sözleşme gereğince, yazarlar ve Kullanıcılar, pandabiyat.com’da yayımlanması için gönderdikleri her türlü İçeriğin, yazının ve görüntünün pandabiyat.com’un sosyal platformlarında da kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18) Yazar, pandabiyat.com’a yüklenen İçeriklerde, yine pandabiyat.com’a haber vermek koşuluyla ve aracılığıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir. Fakat siteye yüklenen İçeriğin tamamen silinme hakkı pandabiyat.com’a aittir ve yazar bunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

C. Sözleşmenin Feshi Durumunda

1) Pandabiyat.com, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek duymaksızın her zaman düzenleyebilir, değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm yazar ve İçerik sağlayıcı Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

2) Bu Sözleşme karşılıklı veya pandabiyat.com tarafından tek taraflı sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; yazarın Kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi yazar, pandabiyat.com’da yayına girmiş hiçbir yazısının veya İçeriğinin pandabiyat.com’dan kaldırılmayacağını; yayımlanmış hiçbir İçerikte hak sahibi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) İşbu Sözleşme, yazarın pandabiyat.com’a üye olduğu/İçerik sağladığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi yazar, pandabiyat.com için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm İçeriklerin haklarını süresiz olarak pandabiyat.com’a devrettiğini kabul eder. Yazar, Sitede yayımlanmış hiçbir İçeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) Bu Sözleşme’nin karşılıklı veya tek taraflı feshi durumunda; pandabiyat.com, yazara ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkına sahiptir. Yazarın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı İçeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar bu maddede belirtilen bu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, pandabiyat.com’un hukuken maddi/manevi hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

D. Sorumluluğun Reddi ve Sınırlandırılması

1) Pandabiyat.com’da, Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin fikir ve düşüncelerini beyan eden yazılardan ve Sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan pandabiyat.com sorumlu değildir. Pandabiyat.com, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; her türlü yazı paylaşımları, bu yazılardaki fikirler, yazarların ve Kullanıcıların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili şahıslara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü İçeriğe yapılan yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan şahıslara aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı pandabiyat.com’un değil, sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yazar Üyeliğinin Sonlandırılması

Yazarın Kullanıcı hesabı kalıcı olarak sonlandırıldığında, yazarın biyografi sayfası “Yazarlar” sayfasından kaldırılır. Yazara ait yazılar ve İçerikler ise kaldırılmaz. Yazarın tüm yazıları ve bunların tüm hakları pandabiyat.com’a geçer.

 

E. Sözleşme'nin Son Bulması

Bu Sözleşme, pandabiyat.com tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, yazarın Kullanıcı hesabına erişme yetkisi ortadan kalkar. Yazarlık/üyelik kullanıcı adı ve şifresi iptal edilir.

Pandabiyat.com’a yazı ve iİerik sağlayan tüm şahıslar, bu Sözleşme’yi okuduğunu ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

 

Telif Hakkı ve Kopyalama

Her türlü İçeriğin ve görüntünün izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’na göre suçtur. Başkalarına ait yazıları ve görüntüleri kendi yazıları ve görüntüleriymiş gibi yayımlayan Kullanıcıların yüklediği İçerikler ile birlikte bu Kullanıcıların kullanıcı hesabı da silinir. Her türlü İçeriğin ve görüntünün izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması halinde İçerik sahipleri ve onların bu site kapsamında onayladığı Sözleşmeler gereğince pandabiyat.com, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası gereğince Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilir ve mahkeme sonucuna göre ilgili suçu işleyen şahıslar veya kurumlar hapis ve para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. İçeriklerin diğer Kullanıcılar tarafından kopyalanması teknik olarak engellenememektedir ve pandabiyat.com bu konuda teknik olarak bir garanti ve taahhüt verememektedir.

bottom of page