top of page

PND KİTAP YAYINCILIK K.V.K. AYDINLATMA METNİ

 

PND KİTAP YAYINCILIK – EMRE ALBAYRAK (“PND KİTAP”) tarafından, işlettiği https://www.pandabiyat.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak PND KİTAP’ın öncelikli ilkelerindendir. İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu PND KİTAP nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Kişisel verilerin işlenme amacı internet sitemizi ziyaret etmeniz, dolayısıyla elde edilen kişisel verilerinizin aşağıda sıralanan amaçlarla PND KİTAP tarafından K.V.K.K.’nin 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir: - İlgili kişi tarafından talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek ve önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması, - PND KİTAP tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması, - PND KİTAP tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, - PND KİTAP’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması, - Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için müşteri ilişkileri sistemine dahil olması, - Açık rıza verilmesi durumunda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilebilmesi ve e-bülten hizmetlerinden faydalanabilmeniz, - PND KİTAP’ın ve PND KİTAP’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması.

 

2. İşlenen kişisel verilerin aktarıldığı yerler ve aktarım amacı, elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları için, iş ortaklarına (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) sağlayıcıları) şirket iştiraklerine ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere K.V.K.K.’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza vermeniz halinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılacaktır.

 

3. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi kişisel verileriniz, PND KİTAP tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’mıza bakabilirsiniz. Çerezler dışında toplanan kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde bulunan formların tarafınızca doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir: - K.V.K.K. m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, PND KİTAP’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, - K.V.K.K. m. 5/1 hükmü uyarınca onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi için ve zorunlu olmayan çerezlerinizin işlenmesi için açık rızanızın alınması.

 

4. Veri sorumlusuna başvuru yolları ve haklarınız Kanun’un 11. maddesi uyarınca, PND KİTAP’a başvurarak, kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme b) İşlenmiş ise bilgi talep etme c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme d) Yurt içinde/yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini talep etme g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-bülten listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Tüm bu haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca PND KİTAP’a iletebilirsiniz. Başvurularınızı aynı zamanda pndyayincilik@gmail.com e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile yapabilirsiniz. Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ücret alınabilir. PND KİTAP olarak talebinizi kabul edebilir veya sebebini açıklayarak yazılı şekilde reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersizliği veya talebe zamanında cevap verilmemesi halinde; cevabın tebliğini takiben otuz (30) ve her halde talep tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda kendiliğinden, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya kendiliğinden yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması halinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz (30) gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

bottom of page