top of page

Yayın İlkeleri

Pandabiyat.com’u (Pandabiyat) tercih eden okurlarımıza en iyi kalitede, nitelikli, yayın etiğine uygun, yaratıcı ve her zaman saygılı bir yayıncılık faaliyeti vadediyoruz.

 

Bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan yanıltmaları en aza indirmek ve düzeltmek temel hedefimiz olacaktır.

 

Pandabiyat.com (Pandabiyat) konusu edebiyat olan nitelikli içerikler sunmayı amaçlayan, okuyucusuyla interaktif bir ortamda etkileşim kuran, iş bu yayın ilkelerini benimsemiş, bağımsız ve sivil bir dijital içerik paylaşım platformudur.

 

Pandabiyat’ta yer alan içeriklerin özgünlüğünün ve doğruluğunun korunması esastır.

 

Başka kaynaklardan elde edilen bilgiler ve içerikler kaynak belirtilmeksizin yayına sunulamaz.

 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı yayın yapılamaz.

 

Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı yayın yapılamaz. Anayasa, kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulmalıdır.

 

İçeriklerde ifade özgürlüğü ilkesinin gözetilmesi esastır.

 

İfade özgürlüğü hakkı kullanılırken, bireylerin özel yaşamlarının mahremiyetine ilişkin meşru beklentileri dikkate alınmalıdır.

 

Kimsenin özel hayatı, yayın hizmetleri konusu yapılamaz. İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgileri ve görüntüleri içerik konusu olarak kullanılamaz.

 

İçeriklerde; kişilerin özel hayatının gizliliği, yazışma ve bilişim yollarıyla iletişim kurma haklarına saygı gösterilmesi esastır.

 

İçeriklerde, gerçek veya tüzel kişiler hakkında, şeref ve haysiyetlerini ihlâl edici yayınlar yapılamaz. Kişileri ve kuruluşları küçük düşüren, aşağılayan, suçlama ve hakaret içeren, şüphe ve şaibe yaratan içeriklere yer verilemez.

 

İnsanların; cinsiyet, milliyet, etnik köken, renk, dil, din, mezhep, felsefi ve siyasi düşünce, inanç veya inançsızlık, bedensel ve zihinsel engelli olmak ve benzeri nedenlerle dışlanmasına yönelik yayınlar yapılamaz.

 

Her ne sebeple olursa olsun, ayrımcılığın hiçbir türüne yer verilemez.

 

Özgün içerik yayımlama hakkı, toplumu koruma sorumluluğu ile dengelenerek kullanılmalıdır. Toplumsal konularda kin ve nefret uyandıracak, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü zapt edici ya da rencide edici içeriklere yer verilemez.

 

İçeriklerde, genel ahlâka ve ailenin korunması ile toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmama ilkelerine azami özen gösterilmelidir.

 

Toplumsal yaşam alanı içinde sergilenemeyecek nitelikte yazı ve yorumlara yer verilemez.

 

İçeriklerde, şiddeti ve zorbalığı olumlayan ve özendiren görüntü, yorum ve ifadelere yer verilemez.

 

Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez. İçerikler, yapıldığı dilin kurallarına uygun olmalıdır. Yayımlanan yazılarda yazım ve imla kuralları önemsenmeli, Türkçenin saygınlığı korunmalı, Türkçe dil kuralları özenle kullanılmalıdır.

 

İçerikler, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik edemez. İçeriklerde hayvanların korunması, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması konularına önem gösterilmelidir.

 

İçeriklerde, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda kamuoyunda farkındalık bilinci oluşturulması gözetilmesi esastır.

bottom of page